Deklaracja dostępności

Ekotraw sp. z o.o. w Struża Kolonia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, pliki udostępnione na stronie Internetowej bez dostępu cyfrowego zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.09.2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Pałafij ekotraw@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 815859029. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Ekotraw sp. z o.o., mieści się pod adresem 21-044 Trawniki, Struża Kolonia 39. Usytuowany jest w odległości około 7 km od miejscowości Trawniki.

 • Budynek administracyjny Wejście główne do budynku nie umożliwia podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obecnie trwają prace mające na celu umożliwienie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi nie otwierają się samoistnie. Przy wejściu do siedziby Spółki znajduje się dzwonek. Można nim wezwać osobę , która pomoże w załatwieniu spraw np. zaprowadzi w odpowiednie miejsce, wezwie odpowiednią osobę itp. Pomieszczenia administracji, gabinet Prezesa Zarządu i sekretariat znajdują się na parterze. Po stronie prawej znajduje biuro obsługi klienta, Dział Techniczno-wodociągowy oraz gabinet Prezesa.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzeń zabudowana jest dostępna dla wszystkich – główny hol oraz przestrzeń biurowa. Pomieszczenia socjalne, techniczne oraz plac zakładowy nie są dostępne dla osób trzecich.
 2. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie są dostępne pomieszczenia budynku biurowego – brak podjazdu do siedziby firmy (wkrótce będzie wykonany podjazd).
 3. W budynku nie ma systemu wspomagania słuchu – pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przed budynkiem można parkować pojazdy.  Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu brak  barier architektonicznych
 6. Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 7. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu
  lub online.
 • Informacje w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z  Ekotraw Sp. z o.o. jest możliwy jest poprzez:

 1. napisanie pisma na adres: Ekotraw Sp. z o.o., 21- 044 Trawniki, Struża Kolonia 39
 2. wysłanie wiadomości e-mail na adres: ekotraw@op.pl
 3. skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej (sprawnej komunikacyjne) na numer telefonu: +48 815859029
 4. skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Ekotraw Sp. z o.o.
  w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 15.00. : brak dostępności ze względu na Covid 19 do odwołania

Aplikacje mobilne

Brak dostępnych aplikacji mobilnych.