Rodo

Szanowny Kliencie,

 „EKOTRAW” Sp. z o. o. z siedzibą w Struża Kolonia 39, 21-044 Trawniki informuje, że:

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, „RODO”), dotyczącej ochrony danych,

należy zapoznać się z klauzulą informacyjną podaną poniżej:

 1. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest: „EKOTRAW” Sp. z o.o. z siedzibą Struża Kolonia 39, 21-044 Trawniki

 1. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Rutkowskiego, z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@lokalneogniwo.pl

 1. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

·         wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających m.in. z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO),

·         zawarcia i wykonania umowy, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umów zawieranych z EKOTRAW sp. z o.o. na wykonanie usług rolniczych, transportowych, komunalnych, remontowo-budowlanych i sprzedażowych lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

·         w celu szybkiej i sprawnej komunikacji oraz dla potrzeb realizacji zadań w związku z zawartą umową (na podstawie – zgody udzielonej zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Na podstawie zgody będzie przetwarzany numer telefonu, e-mail, podanie danych osobowych jest dobrowolne,

·         w pozostałych przypadkach  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić danej osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmioty, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności objętych umową lub czynności związanych z działalnością tzn. uczestniczących w wykonaniu zawartej umowy tj. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne (dostarczające oprogramowanie).
 2. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

·         wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

·         statystycznych i archiwizacyjnych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)      sprostowania (poprawienia swoich danych),

c)      usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d)      ograniczenia przetwarzania danych,

e)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

f)       wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub warunków umownych świadczenia usług przez EKOTRAW sp. z o.o. W przypadku nie podania danych osobowych potrzebnych dla rozpoczęcia świadczenia usług  przez EKOTRAW sp. z o.o. lub prawidłowej ich realizacji konsekwencją będzie niemożność rozpoczęcia tych usług.

 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 1. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.