Odczyt stanów wodomierzy na terenie gminy Trawniki

Na terenie gminy Trawniki zarządzanie odczytami wodomierzy u odbiorców wody indywidualnych i zbiorowych prowadzi Spółka EKOTRAW Sp. z o.o. Struża Kolonia 31, 21-044 Trawniki. W strukturze organizacyjnej spółki znajduje się wyodrębniona komórka; Sekcja Rozliczeń Wod-Kan i Odczytywania Wodomierzy.

Odczytów wskazań wodomierzy dokonują inkasenci będący naszymi pracownikami. Posiadają oni pisemne upoważnienia oraz legitymacje służbowe. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazania wodomierza przez inkasenta, prosimy o umówienie się na odczyt w dogodnym dla Państwa terminie, ewentualnie o przekazanie nam odczytanego samodzielnie wskazania: telefonicznie – 81 5859029, e-mailem – odczyty@ekotraw.pl.

Odczyty wodomierzy prowadzone są raz na kwartał w terminach od:

 1. od 15.03 do 31.03.
 2. od15.06 do 30.06
 3. od 15.09 do 30.09
 4. 0d 15.12 do 31.12

Jednocześnie, ze względu na wciąż niestety występujące, a czasem notorycznie powtarzające się problemy z dostępem do wodomierzy i innych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (brak jakiegokolwiek kontaktu przez dłuższy czas, celowe niewpuszczanie pracowników Spółki wolno biegające psy, zasłonięte i zamurowane wodomierze, zakopane zasuwy itp.), zwracamy Państwa uwagę na wybrane przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 139), regulujące kwestię wstępu inkasentów do domów lub na posesje mieszkańców oraz kwestię naruszania przez nich przepisów tej ustawy:

Art. 7.

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4–7, w celu:

 1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
 2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
 3. przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
 4. sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
 5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
 6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

Art. 28. 1.

 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.
 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
  1. uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
  2. nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
  3. (uchylony)
  4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
   1. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
  5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
  6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia”.