Składowisko w Dorohuczy

Od 15 maja 2021r (sobota) ponownie uruchamiamy Składowisko odpadów w Dorohuczy.
Wywóz odpadów na Składowisko będzie możliwy tylko w soboty w godzinach 8:00 – 14:00, wyłącznie dla Mieszkańców Gminy Trawniki.

Odpady przyjmowane będą odpłatnie, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu, bez limitów ilościowych, jednak muszą być one wyselekcjonowane i zgodne z poszczególnymi kodami odpadów w tabeli.

Dowożone odpady nie mogą być zmieszane, nie mogą zawierać szkła komunalnego(butelek,słoików), drewna, plastiku, papieru, tekstyliów, styropianu, materiałów palnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów komunalnych.

………….Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Art.120.

1. Zarządzający składowiskiem odpadów odmawia przyjęcia odpadów do składowania na składowisku odpadów w przypadku stwierdzenia:

1)niezgodności przyjmowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadów lub niedostarczenia testów zgodności, o ile są wymagane, niezwłocznie po ich przeprowadzeniu;

2)niezgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów lub dokumentami wymaganymi przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;

3)niezgodności przyjmowanych odpadów z decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, instrukcją prowadzenia składowiska odpadów, pozwoleniem zintegrowanym lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

2.W przypadku przekazywania do składowania na składowisku odpadów, odpadów niezgodnych z dokumentami, o których mowa w ust.1, zarządzający składowiskiem odpadów zawiadamia o tym niezwłocznie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Oferujemy także możliwość podstawienia kontenera kp7 wraz z wywiezieniem na Składowisko. Do kontenera mogą być wrzucone tylko wyselekcjonowane odpady, zgodnie z kodami w tabeli. Odpady nie mogą być zmieszane. Maksymalna ładowność kontenera to 3,5 tony. Odpady zgromadzone nieprawidłowo nie zostaną przyjęte na składowisko, a koszt ich ewentualnego zwrotu poniesie zamawiający.

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 : 81 5859 581,